PRAKTISKĀ DOKUMENTU PĀRVALDĪBA

Elektroniskā krājuma "Praktiskā dokumentu pārvaldība" gada abonēšanas maksa - 65 EUR.

Krājums PRAKTISKĀ DOKUMENTU PĀRVALDĪBA sastāv no 3 daļām:
1. I.Kalves grāmata "Dokumentu pārvaldība" PDF formātā, kur aprakstīti visi dokumentu pārvaldības procesi. Grāmatas apjoms 320 lapas.
2. 100 visnepieciešamāko dokumentu paraugu lejuplādēšanai.
3. Visi dokumentu pārvaldību reglamentējošie Latvijas normatīvie akti.

DOKUMENTU VEIDLAPAS:
AKTI, AMATA APRAKSTI, ATBILDES, ATZINUMS, DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI, IESNIEGUMS, INSTRUKCIJAS, IZZIŅAS, LIETU NOMENKLATŪRA, LĪGUMI, OBLIGĀTĀS VESELĪBAS PĀRBAUDES, PASKAIDROJUMS, PAZIŅOJUMS, PIEKRIŠANA, PIEPRASĪJUMS, PILNVARA, PRETENZIJA, PROTOKOLS, REKOMENDĀCIJA, RĪKOJUMS, STATŪTI, UZAICINĀJUMS, VĒSTULES, ZIŅOJUMS, ŽURNĀLI

TIESĪBU AKTI, KAS ATTIECAS UZ DOKUMENTU PĀRVALDĪBU:
1. Administratīvā procesa likums
2. Arhīvu likums
3. Darba likums
4. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
5. Dokumentu juridiskā spēka likums
6. Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi
7. Elektroniskā dokumenta izstrādāšana un noformēšana
8. Elektronisko dokumentu likums
9. Fizisko personu datu aizsardzības likums
10. Iesniegumu likums
11. Informācijas atklātības likums
12. Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām
13. Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā
14. Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā
15. Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā
16. Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā
17. Komerclikums
18. Par Latvijas valsts ģerboni
19. Par pašvaldībām
20. Par valsts noslēpumu
21. Par Latvijas Republikas valsts ģerboņa ieviešanas un lietošanas kārtību
22. Noteikumi par elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu, saglabāšanas kārtību un nodošanu valsts arhīvam glabāšanā
23. Noteikumi par iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu nosaukumu veidošanu un lietošanu
24. Noteikumi par kārtību, kādā adresāta un sūtītāja adrese norādāma uz pasta sūtījuma
25. Noteikumi par personas datu nodošanas līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem
26. Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju
27. Noteikumi par svešvalodu lietošanu zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstā
28. Noteikumi par valodu lietošanu informācijā
29. Pasta likums
30. Paziņošanas likums
31. Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības
32. Privātu arhīvu akreditācijas kārtība
33. Valsts pārvaldes iekārtas likums
34. Valsts valodas likums